VŠGI – Visoka šola za gradbeno inženirstvo

O VŠGI

Organiziranost šole

Krovne organe šole in njihovo sestavo določata Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda VŠGI in Pravila samostojnega visokošolskega zavoda VŠGI.

Pristojnosti organov zavoda določata Akt o ustanovi in Zakon o visokem šolstvu. Podrobne naloge organov so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.

Organi zavoda

  • Dekan je strokovni vodja VŠGI. Ima vse pristojnosti, ki s predpisi niso pridržane kateremu od organov in ustanovitelju.
  • Direktor je poslovodni organ VŠGI. Zastopa in predstavlja zavod ter skrbi in odgovarja za zakonitost dela zavoda.
  • Senat je vrhovni strokovni organ VŠGI in ima pet izvoljenih članov: po enega predstavnika volijo akademski zbor, obe katedri in študentski svet. Dekan je član po položaju.
  • Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci. Pri delu akademskega zbora sodelujeta dva predstavnika študentov oz. 1/5 članov akademskega zbora. Predstavnike študentov volijo študenti na zboru študentov. Predstavniki študentov nimajo glasovalne pravice v primeru volitev člana senata ali pri predlogu dekana. Akademski zbor obravnava poročila dekana o delu visokošolskega zavoda ter daje predloge in pobude senatu. Sestaja se najmanj enkrat letno.
  • Upravni odbor sestavljajo trije člani – predstavnik ustanovitelja, predstavnik pedagoških delavcev VŠGI in predstavnik študentov. Dekan ne more biti član upravnega odbora. Direktor se udeležuje sej upravnega odbora po položaju. Upravni odbor obravnava in odloča o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje VŠGI. Odloča o pridobljenih sredstvih iz dejavnosti in upravlja s premoženjem po načelih dobrega gospodarja. Odloča o cenikih storitev in potrjuje finančni načrt in zaključni račun. Odloča o drugih zadevah gospodarske in materialne narave.
  • Katedre povezujejo predavatelje sorodnih predmetov v študijske skupine. Svoje delo usmerjajo predvsem v vsebinsko problematiko izvajanja študijskih programov in obravnavo vsebinskih in metodoloških novosti stroke. VŠGI ima dve katedri – Katedro za temeljne vede in Katedro za tehnične vede.

Organiziranost skupnih služb

Odgovornosti in pooblastila ter kompetence za vsako delovno mesto so določene s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest. Zaradi racionalizacije delovanja zavoda se skupne naloge, ki so pomembne za VŠGI združujejo in se opravljajo skupaj v okviru skupnih služb zavoda.

Skupne službe, ki jih vodi direktor zavoda, so:

  • upravno-administrativna služba, v kateri se opravljajo pravne, kadrovske in druge administrativno-tehnične zadeve zavoda,
  • finančno-računovodska služba in
  • informacijska služba, ki opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost.

Vodstvo referata skrbi za vzdrževanje, varovanje in čiščenje objektov, tehnične opreme (AV naprave, računalniki) ter varnostnih (alarmi, gasilni aparati) in ostalih naprav, ki so v lasti zavoda.

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close