VŠGI – Visoka šola za gradbeno inženirstvo

O VŠGI

Organiziranost šole

Krovne organe šole in njihovo sestavo določata Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda VŠGI in Statut VŠGI.

Pristojnosti organov zavoda določata Akt o ustanovi in Zakon o visokem šolstvu. Podrobne naloge organov so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.

Organi zavoda

  • Direktor je poslovodni organ VŠGI. Direktor vodi, zastopa in predstavlja VŠGI ter odgovarja za zakonitost dela na VŠGI.

Direktorica: Vesna Gros Cilenšek, univ. dipl. inž. grad.

  • Dekan je strokovni vodja VŠGI. Dekan opravlja naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi akti VŠGI. Dekan odgovarja za zakonitost strokovnega dela VŠGI.

Dekan: dr. Erik Zupančič, univ. dipl. inž. grad.

  • Upravni odbor  odloča o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje VŠGI.ž

Člana: Vesna Gros Cilenšek (predsednica), Gregor Cilenšek (namestnik predsednice)

  • Senat je vrhovni strokovni organ VŠGI. Senat razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja raziskovalnega, razvojnega in pedagoškega dela.

Člani: dr. Jurij Kovič, dr. Luka Pavlovčič, dr. Erik Zupančič, dr. Pavel Žerovnik, Vasilje Blaj (študent)

  • Akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. V akademski zbor so imenovani tudi predstavniki študentov (20 %). Akademski zbor obravnava poročila dekana o delu visokošolskega zavoda ter daje predloge in pobude senatu.

Člani: Blaž Bajželj, dr. Branko Bandelj, dr. Darinka Battelino, mag. Andrej Božin, Tjaša Doberlet, mag. Janez Frelih, Vesna Gros Cilenšek, mag. Muharem Husić, mag. Goran Jovanović, mag. Ivan Kenda, Vojteh Koblar, dr. Jurij Kovič, dr. Luka Pavlovčič, Dušan Rozman, Nataša Ülen, Nika Zalaznik, dr. Erik Zupančič, dr. Pavel Žerovnik

  • Študentski svet je organ študentov VŠGI. Študentski svet razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov.

Člani: Vasilje Blaj (predsednik), Urša Heberle (podpredsednica), Katarina Legat (namestnica)

Delovna telesa

  • Habilitacijska komisija

Člani: Nataša Ülen, dr. Erik Zupančič, dr. Pavel Žerovnik

  • Komisija za priznavanje predhodne formalno ali neformalno pridobljene izobrazbe

Člani: dr. Darinka Battelino,  mag. Ivan Kenda, dr. Erik Zupančič

  • Komisija za kakovost

Člani: Blaž Bajželj, mag. Muharem Husić, Nataša Ülen, Katarina Legat (študentka)

  • Komisija za študijske zadeve

Člani: mag. Muharem Husić, mag. Ivan Kenda, dr. Pavel Žerovnik

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close