VŠGI – Visoka šola za gradbeno inženirstvo

Vse za študij

Vpis

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GRADBENIŠTVO

Trajanje študija in pridobljen naziv
Visokošolski študijski program Gradbeništvo traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Diplomanti po končanem študiju pridobijo naziv diplomirani inženir gradbeništva (VS) / diplomirana inženirka gradbeništva (VS).

Modul študija
Študijski program se v 5. semestru deli na 2 modula:

 • Modul gradbene konstrukcije,
 • Modul infrastruktura z ekologijo.

Vpisni pogoji
V prvi letnik visokošolskega študijskega programa Gradbeništvo se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
 • kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh na zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Vpisna mesta

Redni Izredni
Gradbeništvo – visokošolski študijski program 35
Gradbeništvo – visokošolski študijski program – tujci 10

Prijavni roki

Kandidati se lahko prijavijo v dveh rokih:

 1. rok: 1. 3 .2019 do 15. 3. 2019
 2. rok: 30. 8. 2019 do 20. 9. 2019

Način prijave
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

 1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do zaključka prijavnega roka, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti visokošolskemu zavodu največ pet dni po roku.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode z drugih programov
Prijavo za vpis v 2. ali 3. letnik kandidati prav tako oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Pri prehodu v 2. ali 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem študijskem programu Gradbeništvo. Te obveznosti predpiše Komisija za priznavanje predhodne formalno in neformalno pridobljene izobrazbe ali Komisija za študijske zadeve Visoke šole za gradbeno inženirstvo.

Način študija
Visokošolski študijski program Gradbeništvo je namenjen zaposlenim študentom, zato bodo predavanja in izpiti potekali dvakrat tedensko v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne.

Šolnina
Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom šole.

Informacije
Informacije o študijskem programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti, na spletni strani ali osebno v študentskem referatu Visoke šole za gradbeno inženirstvo.

 

VPIS KOT OBČAN

V izjemnih primerih (npr. delo v tujini, materinstvo, nesreče, bolezen, …) se je na visokošolski program mogoče vpisati po zaključenih vpisnih rokih kot občan, ob pogoju, da kandidat v vlogi utemelji razloge ter plača vpisnino in šolnino po pogodbi. Občan nima pravic, ki izvirajo iz statusa študenta, lahko pa prisostvuje predavanjem in opravlja izpite.

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close